Όροι χρήσης

Οι κάτωθι περιγραφόμενοι όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του ergazomenos.gr για την παροχή των υπηρεσιών του. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε με προσοχή, καθώς η παροχή των υπηρεσιών προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των παρακάτω όρων. Η αποδοχή συντελείται με το πάτημα του σχετικού link – «Αποδέχομαι».

1. Η εταιρία με το διακριτικό τίτλο «ΥΨΙΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ» που έχει συσταθεί στην Ελλάδα, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Δημοκρατίας 4-6, ΤΚ 15451, με Α.Φ.Μ 801388339, Δ.Ο.Υ Ψυχικού και με αριθμό ΓΕΜΗ 15574230100 έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.ergazomenos.gr (στο εξής ιστοσελίδα).

2. Σκοπός του ergazomenos.gr είναι να αποτελέσει έναν διαδικτυακό τόπο προσφοράς και αναζήτησης θέσης εργασίας και συνεργασίας με πληρωμή. O ergazomenos.gr παρέχει τη δυνατότητα υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων από υποψήφιους εργαζομένους και αντίστοιχα πρόσβαση σε αυτά από εργοδότες που αναζητούν προσωπικό για απασχόληση.

3. Όλες οι μορφές επικοινωνίας που αναπτύσσονται με σημείο αναφοράς τις υπηρεσίες του ergazomenos.gr πρέπει να κατατείνουν στον ως ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας για άλλους σκοπούς. To ergazomenos.gr παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας ανάλογης με την υπηρεσία που θα αγοράσει ο χρήστης, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας με μοναδικό σκοπό την προσφορά και αναζήτηση εργασίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

4. Η χρήση των υπηρεσιών του ergazomenos.gr είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικες που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών, με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και απαγορεύεται η μεταβίβασή του.

5. Ο χρήστης υποχρεούται να εγγραφεί ως μέλος μέσω της αντίστοιχης σελίδας εγγραφής συμπληρώνοντας με ακρίβεια τις πληροφορίες, που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα, προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Ο χρήστης εγγυάται ότι τα προηγούμενα στοιχεία, που παρέχει είναι αληθή, ακριβή και ορθά. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα το ergazomenos.gr για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων. To ergazomenos.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή.

6. Με την εγγραφή ο χρήστης εγγυάται ότι έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να κάνει χρήση της υπηρεσίας και ότι η χρήση της υπηρεσίας δεν απαγορεύεται ή περιορίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο απ’ το δίκαιο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ή του τόπου του παρόχου πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή άλλου κατά περίπτωση εφαρμοστέου δικαίου.

7. Το ergazomenos.gr αναλαμβάνει να παρέχει στον υποψήφιο εργαζόμενο χώρο στον οικείο διαδικτυακό του τόπο, προκειμένου εκείνος να αναρτήσει το βιογραφικό του σημείωμα σε οποιαδήποτε μορφή (βιντεοσκοπημένο ή μη), όπως με λεπτομέρειες περιγράφεται κατά την διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα. Η χρέωση του χρήστη γίνεται ανάλογα με την υπηρεσία που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο για την εκάστοτε υπηρεσία και ο οποίος διατίθεται πριν την υποβολή της φόρμας ολοκλήρωσης της αγοράς.

8. To ergazomenos.gr αναλαμβάνει, επίσης, να παρέχει πρόσβαση σε υποψήφιους εργοδότες, οι οποίοι θα μπορούν να αναζητούν και να βρίσκουν βιογραφικά που έχουν υποβληθεί από υποψήφιους εργαζομένους και να τα χρησιμοποιούν με σκοπό την ανεύρεση προσωπικού, όπως με λεπτομέρειες περιγράφεται κατά τη διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα. Η χρέωση του υποψήφιου εργοδότη γίνεται ανάλογα με την υπηρεσία που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει και σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο για την εκάστοτε υπηρεσία, ο οποίος διατίθεται πριν την υποβολή της φόρμας ολοκλήρωσης της αγοράς. . Η πληρωμή θα γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας, ή λογαριασμού Paypal, ή μέσω τραπεζικής καταθέσεως, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο που ισχύει για την υπηρεσία που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει, και με τις οδηγίες που του παρέχονται κατά την εγγραφή του στο ergazomenos.gr και πριν την ολοκλήρωση της κάθε του αγοράς.

9. Μεταβολές στις γενικές χρεώσεις των υπηρεσιών θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Ειδικά συμφωνημένες χρεώσεις αλλάζουν μόνον έπειτα από τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και δεν ακολουθούν τους γενικούς πίνακες χρεώσεων.

10. Το ergazomenos.gr οφείλει να παράσχει την υπηρεσία που έχει αγοράσει ο χρήστης εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών από την υποβολή της φόρμας αγοράς της υπηρεσίας. Με το πέρας της προθεσμίας αυτής, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, με εξαίρεση την περίπτωση που έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

11. Η χρονική διάρκεια ισχύος της εκάστοτε υπηρεσίας που θα αγοράσει ο χρήστης προβλέπεται ειδικά και περιλαμβάνεται στις πληροφορίες που παρέχονται στον χρήστη πριν προβεί στην ολοκλήρωση της αγοράς της υπηρεσίας που θα επιλέξει.

12. Το ergazomenos.gr δεν ευθύνεται για τυχόν μεταβολή, αναστολή ή διακοπή ορισμένων ή όλων των υπηρεσιών του, η οποία μπορεί να γίνει και χωρίς προειδοποίηση.

13. Ως εκ τούτου, το ergazomenos.gr δεν έχει καμία σχετική ευθύνη. Θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης ιών και αυθαίρετης πρόσβασης στις πληροφορίες των χρηστών. Όμως, λόγω της ειδικής φύσης του διαδικτύου, δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε σχετική ζημία του χρήστη ή τρίτου.

14. Το ergazomenos.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και υποχρέωση, οικονομική ή άλλη, πέρα απ’ αυτές που περιγράφονται στις υπηρεσίες του και στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

15. Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα με email απ’ το ergazomenos.gr για κάθε πράξη στην οποία προβαίνει, όπως έγγραφή, αλλαγή βιογραφικού, απόρριψη ή αποδοχή βιογραφικού απ’ τον υποψήφιο εργοδότη κλπ.

16. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου και βιντεοσκόπησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του προφίλ, των βιογραφικών σημειωμάτων και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας και για συνεργασίες, και για οποιαδήποτε σχετική ζημία είναι οι χρήστες των υπηρεσιών του ergazomenos.gr που τα τοποθέτησαν στην ιστοσελίδα ή τα απέστειλαν σε άλλους χρήστες. Όλες οι απόψεις και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις βιντεοσκοπήσεις αυτές αποτελούν προσωπικές απόψεις και επιλογές των χρηστών της ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των στελεχών του ergazomenos.gr. Τα βιογραφικά σημειώματα δεν υπόκεινται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία. Για οποιαδήποτε αλλοίωση ή τροποποίηση δεδομένων το ergazomenos.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο υποψήφιος εργοδότης με την παραλαβή του εκάστοτε βιογραφικού καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο εκάστοτε βιογραφικό και έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), την ελληνική νομοθεσία και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Τα προηγούμενα ισχύουν και για τους υποψήφιους εργαζόμενους σε περίπτωση που λαμβάνουν γνώση προσωπικών δεδομένων υποψηφίων εργοδοτών.

17. Το γεγονός ότι οι χρήστες των υπηρεσιών μπορεί να παραπέμπουν στα έγγραφα τους σε ηλεκτρονικές ή άλλες πηγές, όπως άλλες ιστοσελίδες, βιβλία, εφημερίδες κ.λπ., δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το ergazomenos.gr εγκρίνει ή ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των πηγών.

18. Το ergazomenos.gr δεν εγγυάται για την αλήθεια, την ακρίβεια και την αποκλειστικότητα του περιεχομένου των εγγράφων και των βιντεοσκοπήσεων των χρηστών, ούτε εγγυάται την ευδοκίμηση της αναζήτησης θέσης εργασίας ή προσωπικού, ως εκ τούτου δεν ευθύνεται σε περίπτωση αποτυχίας της αναζήτησης, ούτε ευθύνεται για διαφορές, ζημίες, απαιτήσεις κλπ που μπορεί να δημιουργηθούν ανάμεσα σε χρήστες ή ανάμεσα σε χρήστες και τρίτους σε εργασιακό ή άλλο πλαίσιο. Ομοίως, δεν εγγυάται την καταλληλότητα, αποδοτικότητα του χρήστη καθώς και τους όρους των συνθηκών εργασίας που τυχόν επιβάλλει ο εργοδότης.

19. Το ergazomenos.gr συνιστά στους υποψήφιους εργαζόμενους και εργοδότες να μην αναρτούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους, δηλαδή δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή την σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Η τυχόν παραπάνω ανάρτηση γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των υποψηφίων.

20. Οι χρήστες των υπηρεσιών της ιστοσελίδας οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα των άλλων χρηστών και την φήμη των επιχειρήσεων καθώς και να τηρούν εμπιστευτικά τα στοιχεία για τα οποία έχουν πρόσβαση.

21. Το ergazomenos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προσβολές δικαιωμάτων τρίτων ή χρηστών της ιστοσελίδας που ενδεχομένως θα επιφέρουν έγγραφα ή/και βιντεοσκοπήσεις άλλων χρηστών.

22. Το ergazomenos.gr διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει και προωθήσει ή/και να αφαιρέσει, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, έγγραφο ή/και βιντεοσκόπηση με περιεχόμενο που κρίνεται παράνομο, αντίθετο στα χρηστά ήθη, ανήθικο ή/και προσβλητικό θεμελιωδών δικαιωμάτων ή που δεν κατατείνει προς το σκοπό της ιστοσελίδας ή που εμπαίζει αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση βαριάς παραβίασης των όρων χρήσης ή του νόμου δύναται να διακόψει την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Η κρίση ως προς τα ανωτέρω είναι στη διακριτική ευχέρεια του ergazomenos.gr.

23. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης χρησιμοποιούνται από το ergazomenos.gr και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ergazomenos.gr σεβόμενο το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων έχει δημιουργήσει ξεχωριστό κείμενο με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ όπου και αναρτάται η σχετική ενημέρωση.

24. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, ψηφιακά αρχεία και λογισμικό είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του ergazomenos.gr ή τρίτων και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή τμήματος ή του συνόλου της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την άδεια των δημιουργών της, των οποίων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία.

25. Οι όροι χρήσης λειτουργούν ως σύνολο και ο καθένας ξεχωριστά. Η τροποποίηση, κατάργηση ή ακύρωση κάποιου όρου δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους, που παραμένουν σε ισχύ. Το ergazomenos.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, γνωστοποιώντας την στην οικεία σελίδα της ιστοσελίδας. Η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών ή της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

26. Το ergazomenos.gr επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματος για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε προσβολής και ενέργειας κατά της ιστοσελίδας.

27. Από την ημέρα υποβολής της φόρμας ολοκλήρωσης της αγοράς της εκάστοτε υπηρεσίας που θα επιλέξει ο χρήστης, η υπηρεσία έχει πλήρως παρασχεθεί/εκτελεστεί από το ergazomenos.gr δεδομένης της αυτόματης πρόσβασης στα βιογραφικά. Ως εκ τούτου, με την υποβολή της προηγούμενης φόρμας, ο χρήστης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την υπηρεσία.

28. Το ergazomenos.gr μπορεί να καταγγείλει αζημίως και χωρίς προειδοποίηση το συμφωνητικό, σε περίπτωση παράβασης απ’ τον χρήστη οποιουδήποτε όρου, καθώς σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας ή της ιστοσελίδας κατά παράβαση της νομοθεσίας, ή κατά τρόπο απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, ρατσιστικό, ή κατά παράβαση του απορρήτου ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ή που προκαλεί οποιαδήποτε ζημία σε τρίτο ή στo ergazomenos.gr ή προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή τα συμφέροντα τo ergazomenos.gr. Στις προηγούμενες περιπτώσεις, το ergazomenos.gr δικαιούται να διαγράψει το λογαριασμό χρήστη.

29. Ο χρήστης σε περίπτωση που επιθυμεί τη διαγραφή του, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το ergazomenos.gr.

30. Σε κάθε περίπτωση το ergazomenos.gr διατηρεί το δικαίωμα παντός νομίμου δικαιώματός του.

31. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που τυχόν θα δημιουργηθούν με την ιστοσελίδα του ergazomenos.gr είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία επικοινωνίας Τρόποι επικοινωνίας με το ergazomenos.gr είναι οι εξής: Τηλ: 2111186273 . Ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας Φόρμα επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας
Τρόποι επικοινωνίας με το ergazomenos.gr είναι οι εξής:
Τηλ: 2111186273
Ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας Φόρμα επικοινωνίας