Θέσεις εργασίας | Video CV | ergazomenos.gr Θέσεις εργασίας | Video CV | ergazomenos.gr

Αρχική / Εργασία / Δημόσιος Τομέας / 7 θέσεις εργασίας στην Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. 7 θέσεις εργασίας στην Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο του ως άνω έργου και για την υποστήριξή του, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη επτά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα 9 μηνών.

Όλοι οι υποψήφιοι /ες που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυµβαλλόµενων για τη σύναψη οποιασδήποτε από τις παραπάνω συµβάσεις µίσθωσης έργου, καλούνται να υποβάλουν σχετική πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την πρότασή τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα υποβολής πρότασης για µια αποκλειστικά θέση.

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 27η Νοεµβρίου 2017 και η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 11η ∆εκεµβρίου 2017 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: [email protected] Στο πεδίο θέµα (subject) του ηλεκτρονικού σας µηνύµατος θα πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του ενδιαφερόµενου και ο τίτλος της Πρόσκλησης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση Α2017 της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.».

Μετά την αποστολή της πρότασης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό µήνυµα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε µεταγενέστερο χρόνο, θα ενηµερωθεί ηλεκτρονικά για τον αριθµό πρωτοκόλλου της πρότασής του. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω µήνυµα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της πρότασής σας, θα πρέπει να αποσταλεί σχετικό ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα µε τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόµενου στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: e-dimosio.gr

Πίσω στο Blog
Δείτε Αγγελίες